Cargando...

Condicións de uso

No cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP informa que é o titular do sitio web www.elsaurquijo.com. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP infórmalle dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, con CIF B70023171 e domicilio social na PRAZA DE OURENSE 4 1º ESQUERDA 15004, A CORUÑA, inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 3024, folio 31, folla C-37185 e inscrición 3ª.A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@elsaurquijo.com

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADE

A navegación, acceso e uso polo sitio web de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP confire a condición de usuario, pola que se aceptan, dende o momento da navegación polo sitio web de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, tódalas condicións de uso aquí establecidas sen perxuizo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.

O sitio web ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

- A veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos por ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.

- O usuario da información, servizos e datos ofrecidos por ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, as boas costumes a orde pública, o que de calquera outro modo poden supor lesións aos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE.

ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP non se fai responsable do contido dos sitios webs aos que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade. Validez ou legalidade de sitios alleos a súa propiedade aos que se poida acceder por medio dos enlaces. ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP declara que adoptou tódalas medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios dos eu sitio web, que puidera derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, non se fai responsable en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

MODIFICACIÓNS

ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP resérvase o dereito a realizar as modificación que considere oportuno, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo. Estas modificacións poderanse realizar a través do seu sitio web por calquera forma admisible no dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo no que se encontren publicadas na web ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP informa aos usuarios do seu sitio web que os datos persoais recabados pola empresa, mediante os formularios sitios nas súas páxinas, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ámbalas dúas partes.

Así mesmo, ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á dirección : PRAZA DE OURENSE 4 1º ESQUERDA 15004, A CORUÑA, A CORUÑA.

Mentres o usuario non comunique o contrario a ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, entenderá que os seus datos non foron modificados , que o usuario comprométese a notificar a ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP, calquera variación e que ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP ten o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP por si mesma ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados e programas de ordenadores necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc...) titularidade de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española coma comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Tódolos dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída na súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou partes dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos nos disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP.

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN.

ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP resérvase, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia nas partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir a xurisdición e competencia ao respecto. ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP ten o seu domicilio en A CORUÑA, España.

CLÁUSULAS LEGAIS.

Cláusula informativa lopd e lssi-ce

De conformidade co que estable a Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP coa finalidade de poder atender os compromisos derivados da relación que mantemos con vostede.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito a nosa dirección: PRAZA OURENSE 4 1º ESQUERDA 15004, A CORUÑA (A CORUÑA). Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos nos foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que contamos co seu consentimento para o tratamento dos mesmos.

Así mesmo e de acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, no seu artigo 21, solicitamos tamén o seu consentimento expreso para enviarlle publicidade dos nosos produtos ou promocións que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

□ Lin e acepto recibir publicidade ou información promocional de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP.

□ Lin e non acepto recibir publicidade ou información promocional de ELSA URQUIJO ARQUITECTOS SLP.

Informámoslle que poderá revocar en calquera momento o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais enviando un e-mail á dirección de correo electrónico: info@elsaurquijo.com